خانه / ناروی - نروژ / اخبار / انتقاد سازمان ملل از رفتار نامناسب نروژ با پناهجویان زیر سن

انتقاد سازمان ملل از رفتار نامناسب نروژ با پناهجویان زیر سن

کمیته حقوق بشر سازمان ملل بعد از آخرین بررسیهای خود٬ کشور نروژ را در مورد رفتار با اطفال پناهجو نکوهش کرد. این کمیته یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین کمیته های سازمان ملل متحد است و متشکل از کارشناسان مستقل نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده است که مقامات نروژی باید رفتار تبعیض آمیز با پناهجویان بدون همراه بین سنین 15 تا 18 سال را متوقف کند، و این پناهجویان بایستی از امکانات و مراقبت برابر و مساوی با اطفال نروژی برخوردار شوند.

از سال ۲۰۰۸ مسئولیت مراقبت از اطفال پناهجوی بدون همراه زیر ۱۵ سال از اداره مهاجرت ( ‌Utlendingsmyndighetene ) به سازمان مراقبت (حفاظت) از کودکان ( Barnevernet ) انتقال داده شد.

هدف این بود که خدمات به این اطفال پناهجو برای دریافت محل سکونت و مراقبت های ویژه که نیازمند آن بودند، سهولت و کیفیت بهتری داشته باشد ، دقیقا همانند اطفال نروژی که سازمان مراقبت (حفاظت) از کودکان ( Barnevernet ) از آنها مراقبت میکرد – «مطابق توصیه های کمیته کودکان سازمان ملل متحد»

پس از آن این اطفال پناهجو از خدمات نسبتا برابری با اطفال نروژی برخوردار شدند.
اما چنین نوع مراقبت از این اطفال پناهجو هزینه زیادی برای دولت ناروی داشت. همین موضوع باعث شد که به مرور زمان از کیفیت مراقبت از اطفال پناهجو کاسته شود٬ تا جایی که طبق آخرین بررسی کمیته حقوق بشر سازمان ملل مشخص شد که در بسیاری موارد٬ نحوه رفتار و مراقبت دولت ناروی از اطفال پناهجوی تنها٬ مغایر با کنوانسونهای سازمان ملل و حقوق بشری میباشد.
طی سال گذشته سازمان ملل و چندین نهاد حقوق بشری دیگر٬ دولت ناروی و سیاست مهاجرت آن را مورد انتقاد شدید قرار دادند.

تهیه و ترجمه: هانورگه

منبع خبر: https://www.dagbladet.no/kultur/fns-kritikk-av-norge-handler-om-barns-menneskerettigheter-ikke-politikk/69702623

Check Also

اعتراضات در ناروی

هموطنان مقیم کشور ناروی! مناطق مرکزی افغانستان که از امن ترین نقاط افغانستان و از حامیان …

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: